Regulamin kursów nauki i doskonalenia pływania

REGULAMIN
KURSÓW NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA
NA BASENIE AGH

1. Organizatorem kursów nauki i doskonalenia pływania jest jednostka organizacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej – Basen AGH.
2. Zajęcia organizowane są w dwóch cyklach (semestrach zimowym i letnim) od września do czerwca, każdy cykl (semestr) obejmuje od 11 do 21 zajęć po 45 min.
3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 lat, młodzieży i dorosłych.
4. Uczestnicy szkoleń mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. Uczestnicy kursów przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, będąc świadomi swojego stanu zdrowia.
5. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw).
6. Wysokość opłaty za kurs zależny jest od ilości spotkań w danym cyklu zgodnie z informacją podaną na stronie www.basen.agh.pl w zakładce „pływalnia” odnośnik „kursy pływania”.
7. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności przed rozpoczęciem zajęć, szczegóły na stronie www.basen.agh.pl w zakładce „pływalnia” odnośnik „kursy pływania”. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo wpisania nowych osób na wolne miejsca.
8. Płatność za kurs ma być dokonana przelewem i nie podlega zwrotowi oraz nie może być przepisana na koleją edycję.
9. Opłatę należy uiścić na numer konta w wyznaczonym terminie wskazany (www.basen.agh.pl).
10. Każdy nowy uczestnik  kursu nauki i doskonalenia pływania zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za karnet (blankiet elektroniczny) w wysokości 15zł. Karnet jest wielokrotnego użytku i nie podlega zwrotowi.
11. Każdy uczestnik kursu otrzymuje przypisany do danej osoby karnet elektroniczny. Nie wolno go udostępniać osobom trzecim.
12. W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w biurze Basenu AGH w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom drugim i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 15zł.
13. Karnet na kurs upoważnia do przebywania w strefie płatnej (od chwili przejęcia przez bramkę wejściową do chwili oddania transpondera) przez 70 min. W tym czasie odbywają się 45 minutowe zajęcia w wodzie.
14. Uczestnik lub jego rodzic ma obowiązek zgłosić nieobecność dziecka jak najwcześniej tak, żeby dać innym osobom możliwość odrobienia zajęć. Zgłoszenia nieobecności można dokonać osobiście w biurze Basenu AGH p.211, I piętro lub telefonicznie pod numerem 885 544 305 wyłącznie w godzinach dyżuru instruktorów, podanych w zakładce KONTAKT.
15. Istnieje możliwość odrobienia wszystkich nieobecności na zajęciach w ramach wolnych miejsc w innych grupach o tym samym poziomie umiejętności w trakcie trwania danego semestru (semestr zimowy wrzesień – styczeń, semestr letni luty- czerwiec).
16. Odrabianie możliwe jest w terminie do dwóch tygodni liczonym od powrotu na zajęcia.
17. Termin odrabiania nieobecności ustala się z dyżurującym instruktorem – harmonogram dyżurów instruktorów znajduje się na stronie www.basen.agh.pl w zakładce „kontakt”. Można tego dokonać osobiście w biurze Basenu AGH p.211, I piętro lub telefonicznie pod numerem 885 544 305 wyłącznie w godzinach dyżuru instruktorów.
18. Nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej zmniejszenia.
19. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs.
20. Wyłącznie w przypadku długotrwałej choroby nie rokującej powrotu na zajęcia (popartej zaświadczeniem lekarskim) będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
21. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu kursów nauki i doskonalenia pływania oraz regulaminu pływalni.
22. Kursant powinien być wyposażony w:

  •  strój pływacki (zgodny z Regulaminem Pływalni),
  •  czepek,
  • okularki pływackie.

23. Rodzice dzieci, którzy nie zakupili biletu wstępu na pływalnię nie mogą pozostawać na hali basenowej.
24. W przypadku młodszych dzieci opiekun ma możliwość pomocy w przygotowaniu dziecka do zajęć oraz po ich zakończeniu na podstawie 20 min transpondera. UWAGA! po przekroczeniu 20 min będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem pływalni.
25. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.
26. Po skończonych zajęciach w wodzie uczestnicy kursów są odprowadzani przez instruktora lub ratownika do szatni.
27. Instruktorzy oraz inni pracownicy Basenu AGH:

  •  nie przebierają dzieci,
  •  nie suszą im włosów,
  •  nie wychodzą z dziećmi do toalety.

28. Odpowiedzialność za pobyt dziecka w szatni przed i po zajęciach w wodzie ponosi opiekun.
29. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.
30. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego instruktora jest zabronione.
31. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do dokładnego umycia się pod natryskiem.
32. Za rzeczy pozostawione w szatni bez zabezpieczenia, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
33. W przypadku nie wypełniania wymogów regulaminu kursów nauki i doskonalenia pływania i/lub regulaminu pływalni organizator może odmówić przyjęcia uczestników na kolejne zajęcia.
34. Zapisywanie się na kurs i jego opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania oraz regulaminu pływalni.