Jakość wody

KOMUNIKAT:

Informujemy, że ostatnie wyniki badań wody we wszystkich nieckach potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).