Regulamin zajęć Wodnego Przedszkola

REGULAMIN ZAJĘĆ WODNEGO PRZEDSZKOLA

 1. Organizatorem zajęć Wodnego Przedszkola jest Akademia Górniczo-Hutnicza, jednostka organizacyjna – Basen AGH.
 2. W zajęciach biorą udział dzieci od 3 miesięcy do 6 lat w podziale na grupy wiekowe. Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat uczestniczą w zajęciach wyłącznie pod opieką jednego opiekuna. Dzieci od 5 do 6 lat uczestniczą w zajęciach bez opiekunów.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka  do udziału w zajęciach w wodzie.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia deklarują, że ich podopieczni nie posiadają żadnych przeciwwskazań do korzystania z zajęć w wodzie.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się 1 raz w tygodniu według harmonogramu zamieszczonego na stronie www.basen.agh.edu.pl
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty na zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie www.basen.agh.edu.pl.
 7. Gwarancją miejsca w grupie jest terminowa wpłata należności. Po tym terminie Basen AGH zastrzega sobie prawo wpisania nowych osób na nieopłacone miejsce.
 8. Z chwilą dokonania płatności za zajęcia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Basenem AGH a rodzicem / prawnym opiekunem.
 9. W cenie zajęć Wodnego Przedszkola nie jest zawarta opłata za karnet (blankiet elektroniczny). Karnet może być wielokrotnie doładowywany i nie podlega zwrotowi.
 10. Karnetu nie wolno udostępniać innym osobom.
 11. W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić e-mailem na adres: basen@agh.edu.pl, w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego innym osobom i wydania nowego karnetu, umożliwiającego wstęp na zajęcia, co wiąże się z dodatkową opłatą.
 12. Karnet na zajęcia Wodnego Przedszkola upoważnia do przebywania w strefie płatnej (od chwili przejścia przez bramkę wejściową do chwili oddania transpondera) przez 80 min. W tym czasie odbywają się 30 – minutowe zajęcia w wodzie.
 13. Karnet na zajęcia Wodnego Przedszkola nie upoważnia do przebywania w niecce basenowej poza zajęciami.
 14. Rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek zgłoszenia nieobecności dziecka niezwłocznie, żeby dać innym osobom możliwość odrobienia zajęć. Informacje przekazujemy drogą e-mailową na adres: basen@agh.edu.pl  lub SMS pod numerem: 885 544 306.
 15. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności w ramach wolnych miejsc w innych grupach o tym samym poziomie umiejętności.
 16. Termin odrabiania nieobecności ustala się z dyżurującym instruktorem niezwłocznie po powrocie dziecka na zajęcia – aktualny harmonogram dyżurów instruktorów znajduje się na stronie www.basen.agh.pl.
 17. Basen AGH nie dokonuje zwrotów za nieobecności kursantów na zajęciach i nie przenosi niewykorzystanych wejść na kolejne edycje.
 18. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora
  (np. awaria techniczna skutkująca odwołaniem zajęć) Basen AGH  zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie lub dokonać zwrotu za niezrealizowane zajęcia. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić przed każdymi swoimi zajęciami, czy na stronie www.basen.agh,  nie pojawiły się informacje dotyczące odwołania zajęć .
 19. Dzieci do 3 lat obowiązują jednorazowe pieluchy do pływania i majtki neoprenowe, które zabezpieczają przed przedostaniem się do wody nieczystości. Basen AGH odmówi udziału w zajęciach dziecka, które tych warunków nie spełnia.
 20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia (zbiórka przy niecce basenu rekreacyjnego).
 21. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie Regulaminu z zajęć Wodnego Przedszkola oraz Regulaminu Pływalni AGH i innych regulaminów obowiązujących
  w obiekcie Basenu AGH.
 22. Uczestnicy przyjmowani są na zajęcia Wodnego Przedszkola na podstawie:
  A) oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem zajęć Wodnego Przedszkola i akceptacji jego treści,
  B) oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach w wodzie,
 23. Zapisanie dziecka na zajęcia Wodnego Przedszkola i ich opłacenie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu zajęć Wodnego Przedszkola i Regulaminu Pływalni.

24. Ochrona danych osobowych:

Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30- 059 Kraków, zwana dalej AGH;

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną Pani/Pan jest lub będzie;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia przez AGH przedmiotowej umowy.