Jakość wody

KOMUNIKAT:

Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w w nieckach basenu sportowego, szkoleniowego, jacuzzi i hamowni zjeżdżalni  potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).

W niecce basenu rekreacyjnego  stwierdzono niewielkie przekroczenie ilości bakterii Legionella sp. w ilości 7 j.t.k/100ml wody ( wartość dopuszczalna 0 j.t.k/100 ml). Niezwłocznie podjęto działania naprawcze, tj. dokonano dodatkowej dezynfekcji wody dodatkowych atrakcji basenu rekreacyjnego.

Po tych zabiegach w dniu 24.05.2018 r. zostaną ponownie pobrane próbki wody na obecność bakterii Legionella sp..

Wyniki badań kontrolnych niezwłocznie przekażemy.