Regulamin Pływalni Basenu AGH

REGULAMIN PŁYWALNI BASENU AGH

Postanowienia organizacyjne

 1. Pływalnia znajduje się w obiekcie Basenu AGH, w Krakowie przy ul. Buszka 4. Basen AGH jest jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 2. Basenem AGH, w tym pływalnią zarządza Dyrektor Basenu AGH, wykonujący zadania przy pomocy pracowników Basenu AGH upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
 3. Pływalnia czynna jest codziennie od 6.00 do 24.00, z czego pobyt klienta w halach basenowych przewidziany jest do godz. 23.15,
  a ostateczne rozliczenie w kasach pływalni najpóźniej do godziny 23.45.
 4. Zasady funkcjonowania pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niej reguluje niniejszy Regulamin.
 5. W skład pływalni wchodzi część budynku znajdująca się za bramkami kontroli dostępu obok kas i obejmuje między innymi niecki basenowe – sportową, szkoleniową i rekreacyjną, szatnie, natryski oraz przestrzeń komunikacyjną. Na pływalni znajdują się dodatkowe atrakcje w postaci jaccuzi, zjeżdżalni oraz sauny. Instrukcje użytkowania tych atrakcji znajdują się bezpośrednio przy nich oraz na stronie internetowej Basenu AGH.
 6. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony
  i archiwizowany.
 7. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Basenu AGH.
 8. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników Basenu AGH, a w szczególności ratowników pełniących dyżur.
 9. Basen AGH może czasowo ograniczyć wejście klientów na pływalnię z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających.
 10. Na terenie Basenu AGH zabrania się jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej
  i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność gospodarcza w wynajętych pomieszczeniach lub działalność doraźna prowadzona na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Basenu AGH

Stosowanie Regulaminu Pływalni

 1. Przed wykupieniem usługi i wejściem na pływalnię użytkownik winien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Wykupując usługę klient potwierdza zapoznanie się z wszystkimi zapisami regulaminu pływalni i zobowiązuje się do ich stosowania.
 3. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do poleceń pracowników Basenu AGH, mogą zostać usunięte z obiektu.
 4. Rażące naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na pływalnię.

Zasady korzystania z pływalni

 1. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do:
  a)    stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej,
  b)    stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników pełniących dyżur i innych pracowników Basenu AGH,
  c)    dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
  d)    zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
  e)    użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone       miejsce,
  f)    bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Każde dziecko do 3 roku życia musi być pod opieką co najmniej jednego opiekuna. Pod opieką jednego opiekuna może być maksymalnie dwoje dzieci w wieku 4-13 lat.
 2. Grupy zorganizowane przed wejściem na pływalnię są zobowiązane zgłosić się do kas pływalni celem uzgodnienia warunków korzystania z hal basenowych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 3. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z basenu szkoleniowego wyłącznie w ramach zajęć
  z instruktorem, a indywidualnie mogą korzystać wyłącznie z basenu rekreacyjnego.
 4. Basen AGH zastrzega sobie prawo do rezerwacji części lub całości stref w celu przeprowadzenia zajęć zorganizowanych.
 5. Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów zatrudnionych przez Basen AGH.
 6. Instruktorzy Basenu AGH ubrani są w firmowe koszulki z logo Basenu AGH i z napisem ”INSTRUKTOR”.
 7. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom niezatrudnionym przez Basen AGH, oraz uczestniczenia w takich zajęciach klientom pływalni.
 8. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy lub dokładnego umycia swojego wózka przed wjazdem na teren hali basenowej.
 9. Użytkownikom Basenu AGH zaleca się nie wnoszenie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zgubienia.
 10. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
 11. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. Przebieralnie rodzinne są przeznaczone dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych.
 12. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących (także po skorzystaniu
  z WC) i do dezynfekcji stóp w tzw. „nogomyji”.
 13. W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie plażowe, które należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w pobliżu wejścia na halę basenową.
 14. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:
  a)    dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,
  b)    dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.
 15. Podczas pobytu w wodzie jak i na hali basenowej obowiązuje ubrany czepek kąpielowy
 16. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli. Zaleca się dodatkowo stosowanie majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody.
 17. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności w wodzie, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz osobom
  z opatrunkami (plastry, bandaże, itp.).
 18. Ratownicy Basenu AGH noszą strój z napisem „RATOWNIK”.                                                                                                                   a)Klient indywidualny może skorzystać z pływalni raz dziennie.
 19. Na torach basenu sportowego i szkoleniowego obowiązuje ruch prawostronny.
 20. Na jednym torze nie może przebywać więcej niż 7 osób.
 21. Klienci indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania przeznaczony do osobistego użytkowania, po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu czystości przez ratownika.
  Indywidualny sprzęt do pływania dla jednej osoby: 1 para płetw krótkich, okularki, 1 deska, 1 „ósemka”, 1 para łapek pływackich, 1 para rękawków do pływania
 22. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia krążków, kółek do nurkowania, itp.
 23. Korzystanie z własnych rękawków do pływania dozwolone jest wyłącznie w basenie rekreacyjnym.
 24. Zabrania się wnoszenia własnych dmuchanych piłek, kółek, materacy, pistoletów na wodę, itp. Sprzęt do nauki pływania oraz do gier i zabaw znajduje się w hali basenu rekreacyjnego i może być używany wyłącznie w basenie rekreacyjnym.
 25. Na terenie hal basenowych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.
 26. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 27. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 28. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
 29. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do szatni głównej w holu. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po ich identyfikacji przez właściciela. Rzeczy znalezione są przechowywane przez 4 tygodnie.

Bezpieczeństwo

 1. Na halach basenowych obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  a)    seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub innych pracowników Basenu AGH
  b)    długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody
  c)    krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.
 1. Na pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności należy dostosować własne plany aktywności:
  a)    strefa dla nieumiejących pływać – basen rekreacyjny – o głębokości 0,6m – 1,0m
  b)    strefa dla umiejących pływać – basen szkoleniowy(sześciotorowy) – o głębokości 0,8m – 1,8m
  c)    strefa dla umiejących pływać – basen sportowy(sześciotorowy) – o głębokość 1,2m – 1,8m.
 1. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
 2. Basen AGH ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia
  z eksploatacji poszczególnych stref i atrakcji.
 3. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez taśmy, pachołki i łańcuchy w kolorze biało-czerwonym i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 4. Zabrania się używania pod prysznicem kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 5. Na halach basenowych wokół obrzeża niecek wyznaczone są (czerwoną linią) strefy bezpieczeństwa, w których obowiązuje całkowity zakaz przebywania klientów.
 6. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny użytkownikom pływalni zabrania się:
  a)    wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników, przy braku służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  b)    przebywania w „strefie bezpieczeństwa” oznaczonej czerwoną linią wokół niecek basenu sportowego oraz szkoleniowego,
  c)    siedzenia na brzegach niecek oraz na słupkach startowych lub drabinkach wejściowych,
  d)    biegania, popychania i wrzucania do wody,
  e)    skoków do wody,
  f)    wnoszenia napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  g)    wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy,
  h)    wszczynania fałszywych alarmów,
  i)     pozostawiania dzieci bez opieki,
  j)     zaśmiecania i zanieczyszczania szatni, natrysków, hal i niecek basenowych,
  k)    wchodzenia i wychodzenia z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki),
  l)     załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
  m)  powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pływalni, a w szczególności nurkowania w dal,
  oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych.

Opłaty

 1. Opłata za wstęp pobierana jest według cennika.
 2. Opłaty za indywidualne oraz grupowe lekcje dokonuje się gotówką bądź kartą w kasach pływalni lub przelewem na rachunek bankowy Basenu AGH.
 3. Wejście w strefę naliczania czasowego oraz przydział szafek odbywa się przy użyciu urządzenia elektronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym – transponder), który nabywa się w kasie.
 4. Wyjście z pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 5. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę do chwili zwrotu transpondera (tzw. zegarka) w kasie przy rozliczeniu.
 6. Pełna należność za świadczoną usługę na terenie pływalni musi być uregulowana w kasie w momencie opuszczenia strefy naliczania czasowego. Na prośbę użytkownika wystawiana jest faktura VAT.
 7. Odpłatność za usługę sauny mokrej jest wliczana w czas pobytu w hali basenowej.
 8. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 90 zł.

Odpowiedzialność

 1. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty pozostawione bez nadzoru, w szafkach otwartych, nieprawidłowo zamkniętych oraz poza szafkami Basen AGH nie odpowiada.
 2. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 4. W przypadku zanieczyszczenia wody w nieckach kałem lub wymiocinami sprawca lub jego opiekun zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej zapłaty w wysokości 500 zł.
 5. Basen AGH nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży.
 6. Basen AGH nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 7. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji stanowiskowych nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie pływalni i jej urządzeń, a Basen AGH nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.